Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre như sau:

Tài liệu đính kèm: DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn