CTCP Hóa An (HOSE: DHA) vừa có thông tin giải trình về việc chưa lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn cho khoản đầu tư vào CTCP Cơ khí xây dựng Tân Định FICO với khoản tiền ước tính hơn 1.9 tỷ đồng năm 2011 và hơn 3.9 tỷ đồng cho các năm trước.

Giải trình về việc này, công ty cho biết hiện đang nắm giữ 843,984 cp FICO với giá trị gần 8.5 tỷ đồng. Giá chứng khoán thực tế của FICO trên thị trường được xác định là giá trung bình do tối thiểu ba Công ty chứng khoán cung cấp tại thời điểm lập dự phòng, nhưng vào thời điểm lập BCTC, công ty đã không có đủ cơ sở trích lập dự phòng do không thu thập được thông tin giao dịch cổ phiếu của FICO.

Ngoài ra ý kiến của kiểm toán còn nêu thêm DHA hạch toán tiền vi phạm khai thác quá độ sâu vào giá trị hàng tồn kho thay vì phải hạch toán vào chi phí năm 2011. DHA cho biết, do xí nghiệp 1 của công ty tiến hành khai thác gần 169,000 m3 đá nhưng chưa được đưa lên chế biến và tiêu thụ. Số đá khai thác này vi phạm quy định khai thác quá độ sâu nên phải chịu phạt hơn 4.6 tỷ đồng chia làm bốn lần nộp, 2 lần nộp trong năm 2011 và 2 lần nộp năm 2012.

Công ty đã hạch toán số tiền nộp trong năm 2011 vào chi phí tài chính, số còn lại được hạch toán vào chi phí sản xuất dở dang trong kỳ. Tổng số tiền phạt này nếu hạch toán hết vào chi phí năm 2011 sẽ không đúng với thực tế.