Tháng 1-2009, Deutsche Bank đã đưa ra bản báo cáo về chi phí vốn của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực châu Á.