Theo kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, đến năm 2015, cả nước sẽ có một triệu ha cây cao su.