Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Chương trình 48-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.