Theo số liệu thống kê của NHNN, tính đến cuối tháng 8 năm 2013, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 3.289.999 tỷ đồng, tăng 6,44% so với cuối năm 2012.

Trong đó, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng nhanh nhất 15,29%, đạt 343.405 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dư nợ đối với lĩnh vực Công nghiệp và xây dựng vẫn lớn nhất với 1.262.805 tỷ đồng, tăng 5,88% (công nghiệp đạt 956.034 tỷ đồng, tăng 5,65%; Xây dựng đạt 306.771 tỷ đồng, tăng 6,6%).

Dư nợ đối với Thương mại, Vận tải và viễn thông đạt 758.214 tỷ đồng, tăng 2,99% (Thương mại đạt 626.243 tỷ đồng, tăng 3,70%; Vận tải và Viễn thông đạt 131.971 tỷ đồng, giảm 0,26%).

Dư nợ đối với các hoạt động dịch vụ khác đạt 925.575 tỷ đồng, tăng 7,11%.

Theo TBNH