(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB – sàn HNX) đã công bố báo cáo tài chính quý hợp nhất quý III/2014.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 734,94 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Lãi từ dịch vụ đạt gần 29 tỷ đồng, giảm 27,5% cùng kỳ; hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm 63,95% đạt 13,83 tỷ đồng; trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 23,7 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với con số lỗ hơn 3 tỷ đồng của cùng kỳ và lãi từ hoạt động khác đạt 34,25 tỷ đồng, gấp hơn 3,7 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế trong quý III của SHB đạt 190,4 tỷ đồng, giảm 19,36% cùng kỳ.

Theo SHB, lợi nhuận sau thuế quý III/2014 giảm mạnh so với quý III/2013 là do quý III/2014, SHB đã trích chi phí dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC nên chi phí dự phòng tăng lên đáng kể so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHB đạt 1.844,74 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 13,28% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 55% lên mức 166,85 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 6,86 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2,97 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 20,89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 11,53 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ lãi 46,86 tỷ đồng, giảm hơn 64% cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng của SHB đạt 592 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 56% kế hoạch năm (1,053 tỷ đồng).

Theo bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm 30/9/2014, tổng tài sản của SHB là 153.160 tỷ đồng, tăng 6,64% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt, vàng bạc, đá quý đạt hơn 769 tỷ đồng, tăng 42,14% so với đầu năm; cho vay khách hàng đạt 96.100 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với đầu năm.

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác đạt 14.306 tỷ đồng, tăng 17,69% so với đầu năm và tiền gửi của khách hàng hơn 114.740 tỷ đồng, tăng 26,42% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 30/9/2014 đạt 2,4%, giảm mạnh so với con số 4,06% vào thời điểm cuối năm 2013.

T.Thanh