Đó là mục tiêu mà ngành kiểm toán đặt ra trong chiến lược phát triển kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2007-2015...