Trao đổi với báo chí, đại diện bộ Nội vụ cho biết trong tình hình vật giá như hiện nay, mức lương tối thiểu đang áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức là quá thấp và chưa thể đảm bảo được nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương và cần phải có định hướng cải tiến tiền lương.

Cũng theo thông tin từ bộ Nội vụ, từ năm 2003 đến nay, mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được điều chỉnh 7 lần, từ 210.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng, tức là tăng thêm 295,2%, cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trên 142%. Mặc dù đã được điều chỉnh nhiều lần nhưng việc điều chỉnh này còn chậm hơn nhiều so với khu vực doanh nghiệp và chưa theo kịp thực tế cuộc sống. Cần phải có định hướng cải tiến tiền lương để đảm bảo cuộc số cho cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ cũng đã đề xuất một số định hướng cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2012-2020. Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức phải hợp lý trong mối tương quan với khu vực thị trường để bảo đảm cho cán bộ, công chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá. Điều này góp phần cho những người này có thể gắn bó lâu dài với bộ máy nhà nước cũng như đảm bảo cuộc sống để cót hể làm tròn nhiệm vụ. Bộ Nội vụ đã đề xuất đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính và tiền lương đối với khu vực sự nghiệp công lập và cho phép thu phí dịch vụ để tự hạch toán, nâng cao chất lượng, phát triển hoạt động. H.P