Bộ Y tế đưa ra yêu cầu thị lực 8/10 trở lên với các hạng giấy phép lái xe A2, A3, A4, B2, C, D, E, F, từ 6/10 trở lên với hạng giấy phép lái xe B1 và 5/10 trở lên với hạng giấy phép A1.