Trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến cho rằng vẫn nên giữ quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới dạng "nghị định độc lập" và dạng "liên tịch" giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ.