Đây là nội dung trong dự thảo thông tư hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng mà Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến