UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ ODA chính thức cho 5 dự án.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ ODA chính thức cho các dự án Xây dựng Hành lang Kinh tế Đông Tây 2, Xây dựng hệ thống nước thải ven biển phía Đông, Nâng cấp Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 và dự án Phục hồi đa dạng sinh học, các hệ sinh thái trên cạn và ở biển tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ Tây Ban Nha sớm thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi cho dự án Xử lý chất thải y tế.

Trong năm 2013, thành phố đã thực hiện giải ngân 9/11 dự án ODA với tổng vốn hơn 1,6 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm. Trong số 9 dự án đang giải ngân, dự án Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông, dự án Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống tín hiệu và điều khiển giao thông và dự án Tăng cường tác động của Cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng đạt tỷ lệ giải ngân cao so với kế hoạch. Riêng dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đã kết thúc vào quý 4-2013 và tổng vốn ODA giải ngân đạt 100% so với kế hoạch năm 2013.

Theo Báo Đà Nẵng

Đề nghị Chính phủ phê duyệt các dự án ODA

10 3611 56 reviews

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ ODA chính thức cho 5 dự án.