Công tác tư tưởng của tuy nhiên cũng vẫn đang còn bộc lộ những yếu kém, bất cập. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng cần có những giải pháp gì? Dưới đây là những ý kiến đóng góp của các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy.

Theo đồng chí Tô Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, trong giai đoạn bùng nổ thông tin đa chiều hiện nay, những người làm công tác tư tưởng, tuyên giáo phải có vai trò định hướng, dẫn đường về chính trị và tư tưởng trong đời sống xã hội. Muốn định hướng được các thông tin đó, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo phải ngang tầm, có kiến thức tổng hợp và sự hiểu biết sâu, rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Chính vì vậy, vấn đề cần quan tâm đầu tiên và trước hết là nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo, tránh tư duy một chiều, tư duy độc quyền thông tin trong đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, tuyên giáo. Tiếp tục quan tâm đổi mới hoạt động của Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các cấp, coi đây thực sự là một ban tham mưu trong xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng; thực sự nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu cho Đảng có giải pháp hữu hiệu lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng. Tổ chức rà soát lại hệ thống tuyên giáo các cấp, từ đó có giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong khối tuyên giáo; nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý công tác truyền thông, công tác báo chí. Đối với cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị, trong đó người đứng đầu các cấp ủy cần đặt đúng vị trí, và cần phải coi trọng công tác tư tưởng để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc thật sự, khắc phục tình trạng coi công tác tư tưởng là của riêng ngành Tuyên giáo. Tiếp tục nâng cao nhận thức về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với mục tiêu xuyên suốt là nhằm xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong Đảng và trong xã hội. Đây là một Cuộc vận động được thực hiện lâu dài, đòi hỏi sự tự giác, tự nguyện, tự phấn đấu, rèn luyện, tự kiểm tra của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu làm trước, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Còn theo ý kiến của đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng: Nhiệm vụ trọng tâm, mấu chốt của công tác tuyên giáo của Thành ủy hiện nay là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ra các phong trào hành động cách mạng sôi nổi của quần chúng để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và của thành phố. Công tác Tuyên giáo luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; là cơ sở để nâng cao và khẳng định vị trí tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức. Do đó, cần nhận thức cho đúng, công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có công tác tư tưởng là công tác của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là của cấp ủy và bí thư các cấp ủy Đảng; là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân, trong đó hệ thống chuyên trách làm công tác tuyên giáo giữ vai trò nòng cốt, chứ không phải là công việc riêng của ngành Tuyên giáo. Sức mạnh tổng hợp trong công tác này chính là sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Điều kiện để phát huy sức mạnh đó là phải phát huy dân chủ, tự do tư tưởng, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của Đảng và toàn xã hội để làm công tác tư tưởng. Vì vậy, bài học đầu tiên là phải tổ chức cho toàn Đảng, toàn dân làm công tác tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự tham gia của nhân dân vào đời sống tư tưởng mang một ý nghĩa chính trị to lớn, là sự bảo đảm vững chắc mọi thành quả thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Công tác Tuyên giáo luôn gắn với đường lối, xuất phát từ đường lối và trên cơ sở đường lối chính trị của Đảng để triển khai các hoạt động của mình. Trong mọi thời kỳ, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, công tác Tuyên giáo phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn để vận dụng sáng tạo, phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối đó. Yêu cầu của công tác tư tưởng là phải nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu, đặc biệt là phải trung thực. Sự thật phải đến được với nhân dân và nhân dân tự mình cũng tìm đến sự thật. Trong thời đại thông tin hiện nay, yêu cầu nói thật càng trở nên quan trọng hơn. Nhưng cùng với nói thật, điều không kém phần quan trọng là phải hấp dẫn. Sức hấp dẫn, sức thuyết phục của công tác tư tưởng trước hết là ở nội dung đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, và sau nữa là ở trình độ “thạo nghề” của người làm công tác tư tưởng. Nói thật và tạo sự hấp dẫn để sự thật được đến với quần chúng, được quần chúng chấp nhận là yêu cầu và cũng là bài học của người làm công tác tư tưởng trong mọi thời kỳ. Công tác tư tưởng còn đòi hỏi phải hết sức chủ động, sáng tạo, quyết liệt… Để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành tuyên giáo trong thời gian tới, trước hết phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục; kịp thời giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra và tính chiến đấu của công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo sự phát triển của đất nước và thành phố trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tăng cường đối thoại, tranh luận; coi dân chủ hóa, minh bạch hóa là phương pháp tốt nhất để tạo sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao trình độ, bản lĩnh của cán bộ Tuyên giáo. Công tác lý luận cần được đặc biệt quan tâm để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về mô hình, về con đường, về định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta… Công tác tư tưởng là công tác đối với con người, nên phải có phương pháp khoa học, thái độ thận trọng, khách quan và tuân thủ các quy luật đặc thù của nó. Điều cốt lõi là làm sao mỗi người tự nâng sức đề kháng của mình lên để đủ sức, đủ trí nhận biết đâu là tốt, là xấu, từ đó có thái độ ứng xử phù hợp. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cũng góp thêm ý kiến: Một trong những bài học xuyên suốt là công tác tư tưởng dựa trên sức mạnh của cuộc chiến tranh chính nghĩa, phù hợp với sự vận động của quy luật khách quan và đặc biệt là người làm công tác tư tưởng của Đảng bám dân, bám địa bàn, nghe dân nói, nói cho dân nghe, bám “sâu rễ, bền gốc” trong chiến đấu và lao động sản xuất. Tuyên truyền giáo dục chiến sĩ bằng chính tấm gương chiến đấu hy sinh, xả thân vì đồng đội của cán bộ, chỉ huy; động viên lao động sản xuất bằng hành động cụ thể trong nhà máy, nông trường, hợp tác xã, bằng sự tự giác, gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của đội ngũ cán bộ, đảng viên, “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”. Dù phải gian khổ, hy sinh những cán bộ tuyên truyền của Đảng vẫn gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công nông, cùng đồng chí, đồng bào mình biến nhà tù đế quốc thành trường học đấu tranh cách mạng; biến nhà máy, hầm mỏ, đồng ruộng, rừng núi thành nơi rèn luyện ý chí chiến đấu, nơi gắn kết máu thịt mang tính sống còn giữa Đảng với nhân dân. Chính đó đã tạo nên sức mạnh, sức thuyết phục của binh chủng làm công tác tư tưởng- văn hóa. Công tác tư tưởng có tính đặc thù vì đây là công tác đối với con người. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) nêu rõ: “Công tư tưởng là công tác đối với con người, phải kết hợp yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí với tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa xây và chống, lấy xây làm chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới đòi hỏi công tác tư tưởng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục; kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của xã hội cho từng thời kỳ, từng địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Vì vậy, hiện nay nhiệm vụ công tác tư tưởng cần chú trọng vào những vấn đề sau: Một là, tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng. Các cấp ủy Đảng phải trực tiếp, thường xuyên làm công tác tư tưởng, toàn bộ các cơ quan làm công tác tư tưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng. Bí thư các cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan phải đi đầu làm tốt công tác tư tưởng ở đơn vị mình. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng Đảng, cũng như đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Thắng lợi của cách mạng nước ta là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, nhưng nhân tố tất yếu, khách quan có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo của Đảng. Hai là, công tác tư tưởng phải gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với cuộc sống, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế- xã hội bức xúc, không ngừng nâng cao tính hành động, tính thực tiễn, tạo ra sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trong mỗi lời nói và việc làm. Nếu xa rời nhiệm vụ chính trị, thoát ly thực tiễn, không gắn bó với đời sống nhân dân thì công tác tư tưởng không có nội dung, thiếu sức thuyết phục, không có lợi cho cộng đồng xã hội và con người. Ba là, nâng cao tính khoa học, không ngừng mở rộng dân chủ trong công tác tư tưởng; đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các luồng tư tưởng thù địch, các biểu hiện và hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Phải đảm bảo tính chân thật của công tác tư tưởng. Thái độ của Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói đúng, nói rõ sự thật cho nhân dân biết, không che đậy. Công tác tư tưởng cần khẳng định thắng lợi của cách mạng để phát huy và chỉ ra được khó khăn, khuyết điểm, nguyên nhân để khắc phục, không “tô hồng”, cũng không “bôi đen”. Việc biểu dương hay phê phán một cá nhân, một tập thể cũng phải đúng mức, tôn trọng sự thật. Việc trình bày sự thật nhiều khi gắn với phê bình, tự phê bình nên đòi hỏi sự trung thực, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân. Cần đa dạng hơn những hình thức đối thoại, thảo luận dân chủ, cởi mở với các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng, chống quan liêu, xa thực tế, ngăn ngừa và hạn chế sai lầm. Bốn là, công tác tư tưởng cần bám sát tình hình thực tiễn trong tỉnh, trong nước và thế giới, dự báo và định hướng tư tưởng đúng, kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp. Mặt khác, phải nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải đáp thấu đáo, kịp thời nguyện vọng, đòi hỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có như vậy mới thống nhất được tư tưởng và hành động, phát huy được các nhân tố tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Năm là, công tác tư tưởng phải hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy vai trò, trách nhiệm của nhân dân, góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực tế cho thấy, nơi nào Đảng, chính quyền chưa có mối quan hệ máu thịt với nhân dân, chưa thấu hiểu tư tưởng, tâm trạng, tình cảm của nhân dân và công tác tư tưởng của Đảng không được tiến hành thường xuyên, kịp thời, thì nơi đó thường có nguy cơ trở thành "điểm nóng" hơn, nhất là khi chịu thêm sự tác động tiêu cực của những nhân tố chủ quan và khách quan khác. Công tác tư tưởng của Đảng chỉ thực sự phát huy vai trò, tác dụng khi biết khơi dậy trách nhiệm pháp lý và đạo đức của mọi công dân. Bởi vậy, việc không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như các chuẩn mực đạo đức xã hội là rất quan trọng và có tác dụng hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác tư tưởng. Hiện nay chúng ta đang triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thông qua cuộc vận động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, mỗi người dân không ngừng học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng đời sống văn hóa - tinh thần phong phú, lành mạnh trong Đảng và trong xã hội thì việc xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức, kỷ cương là rất cần thiết. Tiếp lửa truyền thống- hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc Sáu là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng có phẩm chất, năng lực, trình độ và bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với sự nghiệp cách mạng, thường xuyên gắn bó máu thịt với nhân dân. Đội ngũ cán bộ tư tưởng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, trên các lĩnh vực công tác phải luôn quán triệt chủ trương, đường lối quan điểm, tư tưởng của Đảng, bám sát thực tiễn đất nước, đi sát cuộc sống của nhân dân, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp công tác, biết sử dụng thành thạo, có hiệu quả các phương tiện mới trong thời đại công nghệ thông tin vào công tác tuyên giáo để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, của đất nước trong thời kỳ mới. Bảy là, phải huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư tưởng tạo thành một mặt trận rộng lớn, đặc biệt là lực lượng báo chí, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng nhằm tạo sự đa dạng và phong phú về hình thức, tăng sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, hình thành trận địa tư tưởng vững chắc trong lòng dân, khẳng định tư tưởng chính thống của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới: Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.