QĐND Online-Thực tế cho thấy ở các diễn đàn, tọa đàm thanh niên đơn vị hiện nay, việc thảo luận của đoàn viên thanh niên tham gia chưa thực sự sôi nổi, các ý kiến tham gia đóng góp còn chung chung, ai được chỉ định sẽ có sự chuẩn bị trước, còn ai không phát biểu ý kiến thì coi như chỉ tham gia cho có mặt...