Mỗi cán bộ, chiến sĩ hoạt động trong môi trường quân đội phải rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng...