ND- Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp Đề án xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia.