Hàng vạn người tham gia Đề án góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện, giảm tình trạng tội phạm hình sự