Ông Trần Văn Nghi, Tổng Giám đốc CTCP Hàng hải Đông Đô (UPCoM: DDM) đã mua 100,000 cp, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 100,000 cp, tương ứng với tỷ lệ 0.82%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Nghi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100,000 CP (tỷ lệ 0.82%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/03/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/03/2015.

Minh Tuấn