Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:

Tài liệu đính kèm: DCL: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn