Theo Viện Lúa ĐBSCL, hiện nay ĐBSCL có hơn 42.100 máy suốt lúa, 2.793 máy gặt xếp dãy và 600 máy gặt đập liên hợp. Mức độ cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa trong vùng chỉ đạt trên 15% diện tích gieo trồng, tăng 10% so với năm 2006.