“Tôi đề nghị giảm kiêm nhiệm 20% trở lên cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ thôn bản, tổ dân phố thực hiện kiêm nhiệm”, ĐB Dương Văn Thống nói.

Sáng 3/11, QH tiếp tục thảo luận về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

DBQH: Phai thanh, kiem tra chat che dao tao, bo tri can bo - Anh 1

ĐBQH Dương Văn Thống (đoàn Yên Bái).

Cán bộ là gốc của mọi công việc, đức là cái gốc của cán bộ. Nhưng hiện nay, việc giáo dục phẩm chất đang bị buông lỏng. Bốn chữ cần, kiệm, liêm, chính, chúng ta mới chỉ hay nói đến “cần”, còn “kiệm, liêm, chính” thì chỉ nói đến khi dạy trong trường thôi. Khi xem xét cán bộ, chúng ta nặng nói đến hiệu quả công tác là năng động, nhanh nhạy ít nói về đạo đức.Phát biểu tại hội trường, ĐBQH Dương Văn Thống (đoàn Yên Bái) nhấn mạnh: “Cùng với số lượng cồng kềnh về cán bộ, chất lượng cán bộ vẫn hạn chế. Tổ chức bộ máy có sự bất hợp lý, nhiều bộ phận không cần thiết chưa được thiết kế lại một cách tổng thể.

Công tác cán bộ là then chốt thì việc thanh tra, kiểm tra phải được coi là công tác quan trọng nhất của lãnh đạo. Chính vì thế phải thanh, kiểm tra quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ. Kiểm tra, thanh tra chặt chẽ, xử lý nghiêm, chúng ta làm chưa tốt việc này.

Nếu chúng ta rà soát tổng thể hệ thống bộ máy tổ chức hợp lý, tinh gọn hơn, chấn chỉnh đội ngũ kiên quyết hơn, thực thi chính sách cùng rèn nhân cách, trong sạch, vì dân thì sẽ hạn chế chủ nghĩa cá nhân, lòng tham chắc chắn giảm được nguồn chi ngân sách cho cán bộ. Ngân sách sử dụng hiệu quả hơn, tham nhũng, nhũng nhiễu sẽ giảm, đạo đức cán bộ sẽ nâng lên.

Tôi đề nghị nghiên cứu rà soát một cách tổng thể bộ máy hành chính, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp kiểm soát quyền lực, giảm kiêm nhiệm 20% trở lên cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ thôn bản, tổ dân phố thực hiện kiêm nhiệm. Tôi đề nghị TƯ nghiên cứu, rà soát trong vòng 1, 2 năm toàn thể bộ máy, sau đó cấp thẩm quyền phê duyệt thi hành trong vài năm thì sẽ giảm được nhân sự.

Thường xuyên tập trung kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ trong đó có sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và người đứng đầu cơ quan tổ chức, chính quyền địa phương về công tác cán bộ, đạo đức…

Cũng tập trung vào sự chuyển động, hiệu quả của bộ máy công quyền, ĐBQH Dương Văn Trà (Phú Yên) nêu ý kiến: “Chính phủ đã thể hiện quyết tâm là Chính phủ hành động. Tuy nhiên, bộ máy hành chính, cơ quan công quyền đã thực sự chuyển động hay chưa? Chuyển động đến mức độ nào? Ngay tại địa phương chúng tôi, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều thông điệp, giải pháp nhưng thực sự bộ máy công quyền chuyển động rất chậm chạp.

Chúng tôi vẫn hay nói rằng “trên nóng dưới lạnh”, trên đã trải thảm nhưng dưới chưa rút hết đinh. Vì vậy, cần giải pháp nâng cao tính sáng tạo chính quyền địa phương cấp dưới.

Cần thực hiện tinh giản biên chế mạnh mẽ hơn nữa, làm sao bộ máy vừa hồng, vừa chuyên. Đồng thời sẵn sàng có cơ chế thay thế cán bộ có năng lực yếu”.

Đỗ Thơm