Ngày 24/7/2009 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã nhận được công văn số 134/CV-DBC của CTCP DABACO Việt Nam về việc thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300105790 lần thứ 8 ngày 14/7/2009. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 177.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng); - Vốn điều lệ mới: 188.166.600.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng).