Ngày 19/6/2008, TTGDCK Hà Nội có Quyết định chấp thuận cho CTCP DABACO Việt Nam được niêm yết bổ sung số cổ phiếu với những nội dung sau: