KTĐT - UBND Thành phố vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT cùng một số đơn vị có liên quan về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TƯ về đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Thành phố yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Thụy Hương, Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới xã Thụy Hương kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã thực hiện đề án đến ngày 20/3/2011. Trên cơ sở kết quả thực hiện, Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngànhliên quan và UBND huyện Chương Mỹ tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo bằng được các tiêu chí: Cơ cấu lao động, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa và môi trường. Nam Bắc