Bộ GTVT chỉ đạo, Ban QLDA và các nhà thầu ngày 31/10/2008 phải thông xe tuyến chính gói thầu 2 (đường phía Gia Lâm) đồng thời hoàn thành toàn bộ và kết thúc gói thầu 2 vào ngày 31/12/2008. Chi tiết...