(TNO) UBND TP.HCM vừa có một số chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng cấp bách trên địa bàn; theo đó UBND TP chấp thuận cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước TP làm thủ tục cấp phát tạm ứng: 5 tỉ đồng cho dự án sửa chữa cầu Tân Thuận cũ; 3 tỉ đồng cho dự án xây dựng cầu tạm Chữ Y số 2.