Theo Vụ Dạy nghề thường xuyên, khoảng 2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề là mục tiêu được đặt ra trong hai năm 2014 - 2015.

Trong đó, có khoảng 1,44 triệu lao động được hỗ trợ dạy nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và số người học xong có việc làm mới hoặc tiếp tục nghề cũ có năng suất, thu nhập cao hơn đạt từ 70% trở lên.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngoài việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về thực thi công tác dạy nghề cho nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, trong thời gian tới, có khá nhiều biện pháp tích cực được triển khai: huy động, lồng ghép các nguồn lực, tập trung triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả, ưu tiên tổ chức dạy nghề đối với lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo...