Sáng 26/8, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về giao quyền tự chủ đối với các trường đại học công lập, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học qua thực tiễn khẳng định đây là một chủ trương đúng và có những kết quả bước đầu.

Do vậy, tinh thần là quyết tâm đẩy nhanh hơn, mạnh hơn việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học với mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu; Đại hội XI của Đảng cũng đã xác định 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó xem việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ là một khâu đột phá chiến lược để chúng ta chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để phát triển nhanh và bền vững. Tinh thần chung là “giáo dục-đào tạo phải thực sự là quốc sách hàng đầu; trong sự phát triển bền vững của đất nước, yếu tố con người có ý nghĩa quyết định, sức mạnh con người là ở trí tuệ, ở nguồn nhân lực”, Thủ tướng nhấn mạnh. Hiện tại, so với yêu cầu, việc thực chiện chủ trương giao quyền tự chủ cho các trường đại học còn chậm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo tiếp thu ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, các trường đại học tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện thí điểm rộng hơn, mạnh hơn nữa trong giao quyền tự chủ cho các trường đại học để đưa ra thảo luận và thông qua trong Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014. Trong hoàn thiện dự thảo Nghị quyết cần hết sức quan tâm đến vấn đề về bộ máy nhân sự, tuyển sinh, phân cấp đầu tư, mở chuyên ngành đào tạo, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học… - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện chủ trương giao quyền tự chủ đối với các trường đại học công lập; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện thí điểm rộng hơn, mạnh hơn nữa trong giao quyền tự chủ cho các trường đại học...