Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế.

Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2019 với các hợp phần: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo, giám sát môi trường biển thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; tăng cường năng lực trang thiết bị phân tích chỉ tiêu cơ bản và đặc thù các thành phần trong môi trường không khí và nước; đầu tư lắp đặt hệ thống trang thiết bị kiểm soát đo lường, thiết bị quan trắc môi trường tại Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường); thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung…

Kim Văn