ND - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm năm 2006 - 2010.

Năm năm qua, hoạt động khoa học - công nghệ, nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Vinataba phát triển cả về chất và lượng. Các đơn vị đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng tài chính, cũng như trình độ quản lý của từng đơn vị. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình công nghệ, cải thiện môi trường công nghệ... được quan tâm đúng mức. Những kết quả nghiên cứu khoa học về giống, kỹ thuật canh tác, chế biến nguyên liệu, hương liệu thuốc lá, phối chế mác thuốc lá mới,... đã được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổng kinh phí dành cho công tác nghiên cứu khoa học đạt hơn 54,3 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2015, Vinataba đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm của công tác khoa học - công nghệ.