Đặt kính lúp và điện thoại vào một hộp giấy như hướng dẫn trong video, bạn có thể xem phim màn hình lớn ngay tại nhà mà không cần phải ra rạp.

Video: Đặt kính lúp vào hộp giấy, kết quả ai cũng muốn làm theo: