Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020.

Đề án đặt mục tiêu sẽ đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới, đào tạo khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài, và đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước. Đối tượng tuyển chọn đào tạo tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, cao đẳng; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên... Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 14.000 tỉ đồng. Hải Âu