Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 312/2016/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Danh gia muc do bao toan von tai Bao hiem tien gui Viet Nam hang nam - Anh 1

Ảnh: Minh họa. Nguồn Internet.

Một thay đổi lớn trong Thông tư này là việc chuyển trách nhiệm chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi mức vốn điều lệ của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam từ Bộ Tài chính sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều đó đồng nghĩa, khi có yêu cầu thay đổi mức vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong quy định về quản lý tiền thu được từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, Thông tư này cho phép hiểm Tiền gửi Việt Nam được trích một phần nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để bù đắp chi phí.

Hàng năm Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam xây dựng mức trích từ nguồn thu hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để hạch toán vào thu nhập và gửi Bộ Tài chính trước ngày 30-10 năm trước năm kế hoạch, kèm theo phương án sử dụng vốn, dự kiến thu nhập, chi phí và các tài liệu khác có liên quan.

Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, căn cứ đề nghị của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định mức cụ thể được trích cho năm kế hoạch cho Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Mức trích được xem xét, thay đổi trên cơ sở ý kiến đề nghị của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nếu trong năm kế hoạch, Nhà nước thay đổi chính sách về bảo hiểm Tiền gửi hoặc có nguyên nhân khách quan bất khả kháng ảnh hưởng đến nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam hạch toán vào quỹ dự phòng nghiệp vụ số tiền còn lại sau khi trích một phần để trang trải chi phí hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Thông tư cũng bổ sung quy định về bảo toàn vốn của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Trong đó, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn. Mọi biến động về tăng, giảm vốn nhà nước tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát.

Việc bảo toàn vốn nhà nước tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam được thực hiện bằng các biện pháp sau đây: Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối chênh lệch thu chi, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; mua bảo hiểm tài sản; xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro; các biện pháp khác về bảo toàn vốn nhà nước tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Định kỳ hàng năm Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam phải đánh giá mức độ bảo toàn vốn.

Khi đánh giá mức độ bảo toàn vốn, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam được loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến vốn và thu nhập như Nhà nước điều chỉnh chính sách về bảo hiểm Tiền gửi: điều chỉnh mức phí bảo hiểm Tiền gửi, điều chỉnh hạn mức chi trả tiền bảo hiểm; Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sụt giảm do chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm Tiền gửi làm giảm nguồn vốn và thu nhập trong năm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam;thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10-1-2017 thay thế Thông tư số 41/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Hồng Vân