Có câu "Đàn ông đổi tình yêu lấy tình dục, còn đàn bà đổi tình dục lấy tình yêu" và điều đó đúng với Hương lúc này. Cô cho rằng chỉ cần lấy tấm thân ra là có thể níu kéo được tình yêu, nhưng lẽ đời lại không như vậy.