Ngày 10/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 200 cán bộ chủ chốt thuộc các Đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh.

Dang uy Quan su tinh quan triet, trien khai Nghi quyet Trung uong 5 - Anh 1

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu nghe các báo cáo viên của Đảng ủy Quân sự tỉnh trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản về các Nghị quyết Trung ương 5 gồm: Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới; nghe thông báo nhanh kết luận số 31-TB/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dang uy Quan su tinh quan triet, trien khai Nghi quyet Trung uong 5 - Anh 2

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết giúp cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ chốt Bộ CHQS tỉnh và các Đảng bộ cơ sở nắm vững nội dung cơ bản, làm cơ sở cho việc tổ chức học tập của cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT toàn tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng, hoàn thành trước ngày 20/8/2017, đồng thời viết thu hoạch, chấm điểm để đánh giá kết quả học tập và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp; xây dựng chương trình hành động thực hiện, góp phần cùng các ngành, các cấp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Dương Hoàng – Văn Đức