Chiều 4-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành trung ương. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Lắng nghe và tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên trong những năm qua.

Dang, Nha nuoc luon quan tam, cham lo phat trien van hoa, nghe thuat - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Ảnh: An Đăng - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đánh giá những ý kiến của các văn nghệ sĩ tại buổi làm việc là hết sức tâm huyết, thể hiện trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của đất nước nhưng quá trình giải quyết các vấn đề cụ thể còn có những bất cập. Thủ tướng thẳng thắn cho rằng những bất cập đó thuộc về trách nhiệm của khối Nhà nước, của Chính phủ và bản thân Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy từ khi có Nghị quyết 23-NQ/TƯ năm 2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 33-NQ/TƯ năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, giới văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần đồng hành, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững phẩm chất cách mạng, đấu tranh với cái xấu, cái ác, cổ vũ khát vọng vươn lên của dân tộc, xây dựng lối sống người Việt Nam.

Góp ý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, Liên hiệp các hội chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh của các văn nghệ sĩ. Vấn đề xã hội hóa nguồn lực chưa được chỉ đạo tốt từ trung ương đến địa phương. Đời sống của nhiều văn nghệ sĩ còn khó khăn; kinh phí hỗ trợ đãi ngộ, đào tạo, khuyến khích tài năng của Nhà nước còn hạn chế… Đất nước và nhân dân mong muốn ngày càng có nhiều tác phẩm của đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam xứng tầm hơn nữa, chiếm lĩnh trận địa văn hóa tư tưởng thông qua văn học nghệ thuật.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chú trọng hơn nữa việc xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cả về số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ, tăng cường kết nối bồi dưỡng nghề nghiệp giữa các thế hệ văn nghệ sĩ; tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao khả năng tập hợp, tạo môi trường thuận lợi để phát huy tài năng.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác lý luận phê bình văn hóa nghệ thuật để hoạt động này thực sự có tính khoa học, thuyết phục và hiệu quả hơn, tránh tư tưởng một chiều; đổi mới công tác sáng tác sưu tầm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tạo môi trường không gian thuận lợi cho hoạt động sáng tạo để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, loại hình có tác động lan tỏa trong xã hội.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động tăng cường các giải pháp cụ thể phòng, chống sự xâm nhập các sản phẩm phi văn hóa và âm mưu diễn biến hòa bình thông qua văn hóa tư tưởng.

PV