Đề nghị hướng dẫn đăng ký tờ khai hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu thay thế cho nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu đã nhập khẩu nhưng do bị lỗi, hỏng theo tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận giữa hai bên?

Đoàn Thị Thanh, KCN Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định Căn cứ hướng dẫn tại Điều 30 Mục I Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC (20/4/2009) của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Do đó, khi doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để thay thế cho nguyên liệu đã nhập khẩu bị hỏng, lỗi thì doanh nghiệp được đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Để thực hiện thanh khoản tờ khai nhập khẩu, khi đăng ký tờ khai nhập khẩu, ngoài hồ sơ hải quan theo qui định thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung bản kê chi tiết đối với nguyên liệu đã nhập khẩu bị hỏng, lỗi với các tiêu chí sau: số tờ khai nhập khẩu, tên, mã nguyên liệu, lượng và trị giá.