Hôm qua (14/9), Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 (khóa XI) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Tư pháp, gồm Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Ban thuộc Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ Văn phòng các Đảng bộ cơ sở, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Duy Lãm nhấn mạnh, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước. Tham dự Hội nghị, các cán bộ chủ chốt sẽ được nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn để liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo các quan điểm, giải pháp trong Nghị quyết TƯ 5 (khóa XI) vào điều kiện thực tế ở đơn vị, vận dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, đơn vị, của cơ quan, của Ngành, khẩn trương xây dựng kế hoạch của Đảng bộ, chi bộ, đơn vị kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Trong số 5 vấn đề quan trọng đã được bàn và kết luận tại Hội nghị TƯ 5 (khóa XI), Hội nghị đã quán triệt, triển khai các nội dung tổng kết việc thi hành và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tổng kết thực hiện NQ TƯ 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước; tiếp tục thực hiện NQ TƯ 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Hai nội dung về “một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; “một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến hết năm 2020” sẽ được các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc phối hợp với Thủ tưởng đơn vị quán triệt, triển khai tới Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình.

H.Giang