BizLIVE - Theo báo cáo của DPM, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của DPM đều vượt kế hoạch đã đặt ra cho 2013.

Ảnh minh họa.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - mã DPM) vừa công bố báo cáo tình hình quản trị công ty.

Trong báo cáo này đã nhắc đến kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Theo đó, tổng doanh thu của công ty đạt 10.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.219 tỷ đồng.

Trong năm 2013, công ty nộp ngân sách Nhà nước 577 tỷ đồng.

Về sản lượng sản xuất, trong 2013, sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt 822 nghìn tấn, sản lượng bao bì đạt 44 triệu bao.

Công ty đã kinh doanh được 818 nghìn tấn Đạm Phú Mỹ và 360 nghìn tấn phân bón khác.

Cũng theo báo cáo này, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của DPM đều vượt kế hoạch đã đặt ra cho 2013. Báo cáo cũng lưu ý, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sẽ được cập nhật theo báo cáo tài chín 2013 được kiểm toán.

Trước đó, Hội đồng quản trị công ty này đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.384 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.219 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 362 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ Đạm Phú Mỹ, trong 2014, chỉ tiêu tổng doanh thu là 7.620 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.302 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.175 tỷ đồng.