(CafeF) - Sau khi có được những kết quả kinh doanh tốt trong quý I, DPM đã quyết định điều chỉnh tăng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2008 lên thêm 350 tỷ đồng.> Đạm Phú Mỹ đạt 425 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I