Trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo ở Đắc Lắc, đã có nhiều khu dân cư trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo