(VOV) - Báo cáo đại hội nêu rõ: Tăng trưởng kinh tế - vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, tiềm năng kinh tế chưa phát huy hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 600 USD/năm.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 khai mạc với sự tham gia của 342 đại biểu đại diện cho 64.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương về dự. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 5 năm qua, Đảng bộ Bắc Giang đã giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, thực hiện thắng lợi 14 trong tổng số 16 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, hạ tầng kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng lên; Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Tốc độ kinh tế tăng trưởng bình quân xấp xỉ 9%/năm; trong đó: công nghiệp- xây dựng tăng 17,5%; nông nghiệp tăng 2,6%; dịch vụ tăng 9,9%. Tỷ trọng công nghiệp- xây dựng trong cơ cấu kinh tế đã đạt 34,5%, dịch vụ 34,8%, nông nghiệp còn 30,7%. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế - vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, tiềm năng kinh tế chưa phát huy hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 600 USD/năm, còn thấp so với bình quân chung của cả nước, Bắc Giang vẫn là một tỉnh nghèo với cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Về nguyên nhân của tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang – ông Nông Quốc Tuấn phân tích: “Trong lãnh đạo, điều hành chưa có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đột phá để phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhận thức, tu duy kinh tế của một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên chậm đổi mới. Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nhiều cán bộ còn thụ động, trông chờ, chưa dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn dàn trải, thiếu trọng tâm, thiếu đồng bộ, sáng tạo. Mối quan hệ giữa tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân có nơi chưa tố”. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, biểu dương những nỗ lực của đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chủ yếu của 5 năm tới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11-12%, đưa Bắc Giang sớm thoát ra khỏi tình trạng một tỉnh nghèo. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết của Đại hội tỉnh trên cơ sở phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đưa ra các giải pháp khả thi phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Có lộ trình cụ thể theo từng năm để thực hiện; Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người, mọi cán bộ Đảng viên, nhân dân nhận thức rõ để thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo và chậm phát triển./. Vân Thiêng- Hoàng Thái