Nhằm phát triển kinh tế trang trại bền vững, tỉnh Đắc Lắc đã ban hành một số chính sách ưu đãi như hỗ trợ đầu tư, đào tạo, sử dụng lao động, chính sách đất đai, thuế, khoa học công nghệ, chính sách tín dụng... Đặc biệt, tỉnh đã tiến hành rà soát quỹ đất của từng trang trại, xác minh nguồn gốc đất đai tiến đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Đối với các trang trại mới thành lập, miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày đưa vào hoạt động sản xuất ở các địa bàn thuộc các huyện, thị xã. Thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng đối với các trang trại đã có giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trang trại trồng cây hàng năm có diện tích từ 10ha trở lên và các trang trại trồng cây lâu năm như cà phê có từ 10ha, cao su 30ha, hồ tiêu 3ha trở lên... Tỉnh còn hỗ trợ 30% lãi suất tiền vay cho mỗi trang trại ở phạm vi vay từ 500 triệu đồng trở xuống (mỗi trang trại chỉ được hỗ trợ lãi suất duy nhất một lần), thời gian hỗ trợ lãi suất vay không quá 36 tháng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các trang trại vay vốn ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển của địa phương tại Ngân hàng phát triển Đắc Lắc...

Tỉnh Đắc Lắc phấn đấu đến năm 2015 có 1.930 trang trại đạt tiêu chuẩn, trong đó 30% trang trại áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, giải quyết việc làm cho 8.685 lao động và đạt giá trị tổng sản lượng nông sản hàng hóa 1.273,800 tỉ đồng. Cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các trang trại và đạt từ 80% trở lên về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Hiện nay, tỉnh Đắc Lắc có 1.519 trang trại, tăng 1,22 lần so với năm 2004, gồm các loại hình trang trại như trang trại cây lâu năm, trang trại cây hàng năm, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, tổng hợp, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2004-2009 là 4,14% và 62,1% trang trại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các trang trại này có tổng diện tích là 10.329ha, với tổng vốn đầu tư hơn 752,816 tỉ đồng (tăng gấp 3,58 lần so với năm 2004), chủ yếu là vốn tự có của các chủ trang trại, giá trị sản lượng hàng hóa đạt 552,286 tỉ đồng (tăng 4,5 lần so với năm 2004), giải quyết việc làm cho 7.063 lao động... Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Đắc Lắc, kinh tế trang trại trên địa bàn phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, quy mô nhỏ, lẻ, khả năng về vốn còn hạn chế, trình độ quản lý của các chủ trang trại và tay nghề của người lao động còn hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều. Phương thức sản xuất kinh tế trang trại của tỉnh Đắc Lắc chưa đa dạng, chủ yếu là giải quyết lao động nông nhàn, chưa có tác động nhiều đến khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế trang trại, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các trang trại chưa cao, chủ yếu dưới dạng thô, tiêu thụ khó khăn, chưa nắm bắt được nhu cầu thị trường, sản xuất còn thụ động, hiệu quả thấp... QUANG HUY