(Xây dựng) - Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cho thấy giá trị sản xuất kinh doanh tháng 10 ước đạt 11.885 tỷ đồng, 10 tháng ước đạt 120.959,2 tỷ đồng, bằng 86,5% kế hoạch năm, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể: Giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 10 đạt 4.950,7 tỷ đồng, 10 tháng đạt 43.583,8 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm, bằng 100,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD (kể cả TCty Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 10 đạt 4.658,1 tỷ đồng, 10 tháng đạt 54.386,8 tỷ đồng, bằng 86,1% kế hoạch năm, bằng 104,8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu ước thực hiện tháng 10 đạt 15,6 triệu USD, 10 tháng ước đạt 220,9 triệu USD, bằng 103,1% kế hoạch năm, xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm VLXD.

Tháng 10 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng trở lại do đã bước vào mùa xây dựng, tháng 10 ước tiêu thụ nội địa đạt 4,27 triệu tấn, 10 tháng ước tiêu thụ nội địa đạt 41,54 triệu tấn, bằng 85,6% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu 10 tháng clinker và ximăng ước đạt 11,68 triệu tấn, trong đó xi măng ước đạt 2,81 triệu tấn.

Thư Kỳ