Hanoinet - Chiều tối, trời nóng gắt, thấy bên hàng xóm to tiếng ầm ĩ, chúng tôi liền sang để hòa giải. Hóa ra hai chục triệu tiền hàng để trong tủ của gia đình bị mất lúc nào không hay.