Sáng 5/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng thời triển khai Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Liêm - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ 5, UBKT Trung ương tại Đà Nẵng; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và các ngành có liên quan của thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT các quận, huyện trên địa bàn. Đồng chí Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị. Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 3 năm qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.504 đảng viên (có 397 cấp ủy viên các cấp), trong đó ban thường vụ các quận, huyện kiểm tra 102 đảng viên; cấp cơ sở kiểm tra 3.402 đảng viên. Cấp ủy các cấp cũng đã kiểm tra 1.730 tổ chức đảng, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 17 tổ chức đảng; ban thường vụ các quận, huyện và tương đương kiểm tra 848 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở kiểm tra 865 tổ chức đảng. Cùng với việc kiểm tra của cấp ủy đảng, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 1.759 tổ chức đảng và 4.911 đảng viên (có 373 cấp ủy viên các cấp). Qua giám sát, số tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm là 4, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm: 1; số đảng viên có khuyết điểm vi phạm: 44, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm: 8. UBKT các cấp kiểm tra 19 tổ chức đảng và 231 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó UBKT Thành ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên; UBKT các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy kiểm tra 11 tổ chức đảng, 44 đảng viên. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Kim Củng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy triển khai, quán triệt Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; đồng thời tập trung thảo luận, nêu ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Liêm - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Đảng bộ Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí khẳng định: là một trong 6 địa phương của cả nước tiến hành sơ kết Nghị quyết này, những kết quả của Đà Nẵng sẽ giúp cho Trung ương có cơ sở tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các cách làm hay, các nhân tố tích cực để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng phát huy hiệu quả cao hơn. Thay mặt UBKT Trung ương, đồng chí Lê Hồng Liêm đề nghị: xuất phát từ vị trí quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy, tập trung tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức, tạo sự chuyển biến sâu hơn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết; đánh giá sâu hơn thực trạng và những kết quả đạt được, chưa đạt được tại từng cơ quan, đơn vị, qua đó rút ra những kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, phải chú ý biện pháp xây đi với chống, ngăn ngừa là chủ yếu, xử lý kịp thời ngay từ khi các biểu hiện vi phạm mới manh nha, kiên quyết ngăn chặn tiêu cực, bảo vệ và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, các điển hình, nhân tố tích cực. Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả bước đầu, trong đó đáng kể là gắn học tập, quán triệt với tuyên truyền thực hiện sâu, có nhiều văn bản, kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện sát, đúng với yêu cầu và tình hình đặt ra. Tổ chức của UBKT các cấp luôn được củng cố, kiện toàn. Bước đầu, các chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở phát huy tính tích cực, góp phần tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời hạn chế các sai phạm, từng bước đẩy lùi tiêu cực, tạo động lực để Thành phố thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu, chương trình phát triển đã đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Thọ đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận 72 của Bộ Chính trị. Từng cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; phải luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tránh hình thức, qua kiểm tra để phát hiện người tốt, việc tốt, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiểm tra phải gắn với biểu dương, khen thưởng. Cần chủ động xử lý hậu kiểm tra, hậu giám sát; quan tâm xây dựng đội ngũ và củng cố, kiện toàn tổ chức làm công tác kiểm tra các cấp./.