TT -  để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vận chuyển đường bộ. Sở Xây dựng TP cho biết như trên vào ngày 3-10.