UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm, giá đất ở, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài để tổ chức đấu giá 15 lô đất thuộc Khu dân cư thu nhập thấp Nại Hiên Đông, 33 lô đất thuộc Khu dân cư phục vụ giải tỏa công trình Khu làng cá Nại Hiên Đông - Đại Địa Bảo và 2 lô đất thuộc Khu dân cư Dịch vụ thủy sản Thọ Quang.

Da Nang phe duyet gia khoi diem dau gia 50 lo dat - Anh 1

UBND Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng tổ chức đấu giá theo giá khởi điểm. Các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách và phải thực hiện đúng mục đích sử dụng đất, quy hoạch chi tiết được UBND Thành phố phê duyệt.

Trần Kiên