4 tháng đầu 2008, đã có trên 1,6 triệu người tham gia loại hình này, bằng cả năm 2007. Đây là kết quả của việc sửa đổi quy định về BHYT tự nguyện.